Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Slovo projektantů

Představujeme vám tým projektantů, kteří spolupracují na přípravě projektové dokumentace. Tyto osoby znají v tuto chvíli návrh úprav nejlépe a proto jsme se jich zeptali: Co považujete z oblasti Vaší odbornosti za největší přínos navrhovaného projektu?

Ing. arch. Diana Juračková, absolventka ČVUT Fakulty architektury v Praze, pracující v oboru od roku 1998 je hlavním projektantem připravované akce. Zastřešuje celý projekt a má na starosti zejména dodržení jednotné architektonické koncepce projektu. S Městem Bělá pod Bezdězem spolupracuje od podzimu 2006 na regeneraci centra, je autorkou projektu I.etapy. K projektu uvádí:

„Projekt řeší v návaznosti na I.etapu regeneraci další části centra, úkolem architekta a H.I.P. = hlavního projektanta je nejen udržet v I.etapě založenou koncepci architektonického řešení, ale postarat se její dotažení až detailů potřebných k realizaci díla, tak aby celek působil vyváženě a jednotně.

Předpokládá se pokračování v důsledném řešení dopravy a to i dopravy v klidu, pokračovat se bude i ve způsobu dláždění pojížděných ploch, nově řešené veřejné osvětlení bude ve shodných tvarech, barvách a typech jako osvětlení stávající. Typový mobiliář si uchová shodný ráz.

Park, který je dále řešen je stále vnímán jako hlavním městotvorný prostor, v první etapě mu byla vyčištěna část okolo sochy Na Stráž! až ke kaštanové aleji – tato plocha je nejblíže radnici a má tedy splňovat svou společenskou funkci, ve druhé etapě je řešen prostor s cennými dřevinami, zachována je základní koncepce cest a vzrostlá zeleň, pokud to umožňuje její zdravotní stav. Park je vnímán jako společenský prostor, který má několik odlišných částí. Od kaštanové aleje po sakurovou je část tzv.historická okolí sochy a kašny je upravováno jako samostatná plocha, v reminiscenci se obnovuje prostor japonské zahrady, habrová alej je nově vysazena a doplněna o posezení. U zastávky se reaguje na místní potřebu posezení a zvětšuje se zde sezení tzv. paluba.
Hlavní novinkou oproti stávajícímu stavu je využití plochy na východ od sakurové aleje. Tato plocha dostane zcela nový ráz, budou zde odpočinkové paluby a jejich doplňkové aktivity ve formě trampolíny a tří plánů pro skákání panáka.

Ulice, které jsou řešeny respektují původní charakter, zadláždění, zeleně. Dotváří se i nově prostor u orlovny, kde je snaha potlačit působení stávající nevzhledné kontejnerové trafostanice.

Závěrem:
Můj úkol je udělat pro vás náměstí a prostory města takové, abyste na ně a jimi chodili rádi za kulturou, pohybem, odpočinkem, přírodou. Náměstí aby se opravdu stalo vaším místem pro setkání společenská i osobní, které budete hrdě ukazovat i okolnímu světu.“


Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora Eismanová jsou odborní zahradní architekti, kteří byli přizvání k II.etapě a předmětem jejich návrhů je jak jinak než park. K projektu uvádějí:

„Podkladem pro naši práci bylo získání všech relevantních dostupných informací. Od zpracování podrobné dendrologické inventarizace řešeného území s posouzením individuálního dendrologického potenciálu každé dřeviny, přes získání historických informací – fotografií, literatury a v neposlední řadě i významné informace pamětníků – obyvatel města Bělá p.B. až po současné limity a možnosti rozvoje parku – související inženýrské sítě, komunikace a provoz na nich, požadavky památkové péče i vedení města a mnoho dalších, třeba i mimoděk získaných podnětů a námětů.
Tyto informace společně se závěry objektivních průzkumů a analýz jsme se snažili prezentovat ve Studii navrhovaného řešení, která byla zpracována jako první stupeň projektové dokumentace a kterou jsme prezentovali i na setkání s občany města dne 16.září 2009. Na základě zde získaných informací i dalších konzultací se zástupci města je nyní zpracovávána další etapa projektu.
Obecně bychom charakterizovali cíl projektu jako vytvoření důstojného, příjemného a stabilního obytného prostoru se třemi dílčími funkčními celky :
- Moderní nová část – již realizovaná I.etapa s jednoduchým funkčním řešením s velkým prostorem pro relaxaci a kulturní aktivity
- Centrální historická část „arboretum“ – kde podporujeme nejen historické stavební objekty, ale především potenciál vegetace, tvořené širokým spektrem hodnotných dřevin, které ošetřujeme, doplňujeme o další atraktivní kultivary, trvalkové záhony a cibuloviny do trávníku, zvyšujeme didaktickou hodnotu umístěním informací o jednotlivých dřevinách,
A v neposlední řadě provádíme i úpravu – reminiscenci bývalé „japonské“ zahrádky.
- Východní pobytová část – chceme změnit současnou nepřívětivou a nevyužívanou část parku v zajímavý prostor, který bude lákat k návštěvě všechny věkové kategorie obyvatel. Nová pěšina zpřístupní plochu s jednoduchými dřevěnými sedacími prvky v pastelových barvách a ten, kdo se sem vypraví bude mít možnost se jen tak posadit a popovídat si s výhledem na cenné solitérní stromy, vonící keře i rozkvetlé záhony v podrostu, bude mít možnost poznat a vyzkoušet si dětskou hru Skákání panáka v různých světových variantách, dokonce si bude moci dopřát i skutečné skákání na unikátní zemní trampolíně! Plocha bude navíc doplněna tradičním meteorologickým stánkem a informacemi pro turisty.
A to je ve zkratce k našim záměrům asi vše, tak nám držte palce a pokud máte chuť se s námi rozdělit o Vaše náměty a postřehy, neváhejte nás kontaktovat na.
Děkujeme, Ivan Marek.“


Ing. Evžen Kozák je odborným projektantem pro odvodnění řešené oblasti. K odvodnění lokality uvádí:

„Na projektu mám zadání vyřešit odvodnění jednak komunikací a také dešťových svodů ze střech přilehlých domů (ty dnes většinou ústí přímo na chodník nebo ulici, což být nesmí). V Bělé p.B. je sice vybudována jednotná kanalizace, ale snaha provozovatelů kanalizace a čistíren odpadních vod je oddělit v co největší míře srážkové vody a do kanalizace a na ČOV je vůbec nezaúsťovat. Proto trendem poslední doby je maximum srážkových vod vsáknout zpět do země v místě, kde srážky spadnou a v omezené míře odvádět do vodotečí. V Bělé pod Bezdězem se v rámci našeho projektu snažíme vzhledem k horším vsakovacím schopnostem podloží na náměstí a v okolí co nejvíce využít stávající dešťovou kanalizaci a vodu bezpečně odvádět do vodoteče Bělá. Nejprve ale o ní musíme získat maximum informací. Tudíž proběhnou kamerové prohlídky této kanalizace, budou vytipována místa, která bude nutné opravit. Dále bude tato kanalizace podle potřeby rozšířena o další větve. Do takto připravené kanalizace již budeme moci s klidným svědomím zaústit i srážkové vody z komunikací i ze střechy přilehlých domů.“


Ing. Jindřich Jirák je projektantem renomované firmy CR Project, s.r.o. a projektoval úpravu komunikací. Přínos projektu v oblasti dopravy vnímá takto:

„Návrh II. etapy městského centra spolu s přilehlými komunikacemi zlepšuje převážně současný neutěšený povrch všech zpevněných ploch. Zachovává historický ráz celé oblasti a zlepšuje dopravní situaci převážně v napojení jednotlivých ulic na náměstí s ohledem na nevhodné rozhledové poměry v současné době. Z tohoto důvodu bude nutné některé části zjednosměrnit, což by mělo odstranit problémové míjení protijedoucích vozidel v úzkých přilehlých ulicích.“

Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r