Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Přístavba MŠ


V důsledku vysokého nárůstu dětí a nedostačující kapacity školek, byl podán návrh Zastupitelstvu pro dostavbu jedné třídy v MŠ ulice Velenského. Zastupitelstvo tento návrh schválilo, avšak za podmínek získání na její realizaci dotaci.
V rámci vyhlášené výzvy č. 59 Regionálního operačního programu SČ (ROP SČ), jsme podali žádost do oblasti podpory: 3.3 Rozvoj venkova - mateřské školy, ale náš projekt byl pouze zařazen mezi projekty náhradní. Nyní jsme od Výboru Regionální rady obdrželi sdělení, že byl náš projekt, jakožto náhradní, schválen.

Předmět projektu:
Obsahem projektového záměru je zásadní rozšíření kapacit a služeb stávající mateřské školy pomocí přístavby nového pavilonu ke stávající budově. Kapacita mateřské školy bude rozšířena o 25 míst. Záměrem projektu je úprava dispozic západní části školního pavilonu, kde zanikne stávající bytová jednotka. Ze stávající ložnice bytu vznikne prádelna a žehlírna a stávající obývací pokoj bude rozdělen na 2 místnosti sloužící jako sborovna a kabinet. Prostory žehlírny, kanceláře, prádelny a skladů budou upraveny a vznikne zde zázemí pro přístavbu – WC a umývárna dětí, šatna, úklidová místnost a zádveří. Přístavba ke stávající budově bude sloužit jako multifunkční třída pro 25 dětí. V rámci této učebny budou pořízeny moderní výukové technologie zajišťující moderní způsob výuky (interaktivní tabule, PC vybavení, AV technika atd.). Zároveň bude místnost vybavena herními prvky pro kulturní a společenské aktivity dětí a také souvisejícím vybavením. Součástí projektu je i rekonstrukce přístupové komunikace do školky a parkovací plochy. Tyto venkovní úpravy budou realizovány na pozemku mateřské školy.

Cíl projektu:
Cílem projektu je reagovat na akutní nedostatek kapacit mateřské školy a také zavést nové metody práce s dětmi (interaktivní výuka, práce na PC) a možnost pro kulturní a společenské aktivity dětí (koutek pro divadlo a představení). Děti a učitelé budou pro práci využívat interaktivní prostor. Herna bude vybavena interaktivní tabulí, dále pak PC koutkem. Součástí počítačového centra pro předškolní děti bude kromě připojení k internetu i speciální výukový software pro děti mateřských škol. Součástí projektu je i technika pro rozvoj řeči, komunikativní dovednosti a nácvik relaxačních technik (audio keystation, reproduktor, CD a MP3 přehrávač, bezdrátový mikrofon atd.). Vybavení zahrnuje i herní prvky, související nábytek a zařízení (viz položkový rozpočet vybavení). Interaktivní (více-vjemová) výuka bude probíhat formou zapojení sluchového, zrakového i dotykového vnímání. Interaktivní tabule bude pro účely výuky propojena s PC a zároveň i s přehrávači, aby zprostředkovala dokonalý komfort pro výuku a aktivní i pasivní předávání informací. Interaktivní výuka umožní učitelům prezentaci standardních výukových programů nebo může zároveň do výuky aktivně zapojit i samotné děti a vytvořit vlastní proces výuky (např. formou dotykové obrazovky, přehrávání zvukových záznamů, popisovací plochy pro malování atd.). V tom ostatně spočívá největší přínos interaktivní výuky – aktivní zapojení dětí, zpříjemnění a zpestření výkladu, efektivní cvičení apod.). Realizací tohoto projektu tak dojde k jednoznačnému zvýšení kvality předškolního vzdělávání, protože stávající moderní výukové metody nejsou doposud v mateřské škole využívány.

Předpokládaný Harmonogram:
výběrové řízení - stavba:      9,10/2013 - 2/2014
realizace stavebních prací:    3/2014 - 8/2014
výběrové řízení - vybavení:   5/2014 - 7/2014
dodání vybavení:                 7/2014 - 8/2014

Předpokládaný finančí plán:
Předpokládané celkové náklady na přístavbu MŠ: 7 728 339,- Kč
Celkem uznatelné náklady: 7 499 615 Kč ( z těchto nákladů se počítá 80% dotace)
Předpokládaný podíl dotace uznatelných nákladů: 5 999 692,-Kč (max. 80%)
Předpokládané náklady města: 1 728 647 Kč (podíl 20% + neuznatelné náklady)
ROP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r