Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem zadalo na základě předchozí soutěže vypracování studie na Regeneraci části městského centra Bělá pod Bezdězem Ing. arch. Dianě Juračkové. Studie popisuje současný stav městské památkové zóny, popisuje její kolizní místa a navrhuje řešení prostoru. Záměrem města je zregenerovat centrum města, které bylo pro své nesporné historické aspekty vyhlášeno v roce 1992 městskou památkou zónou, tak, aby vzniklo příjemné prostředí centra města respektující historické aspekty a dochované dobové památky. Realizací této studie dojde ke zvýšení atraktivity centra města jak pro občany města tak pro turisty.

Nutno dodat, že na základě připomínek občanů, kteří měli možnost v rámci soutěže vyjadřovat své připomínky, byla studie upravena, aby lépe odpovídala názoru široké veřejnosti.

Vzhledem k rozsahu studie není možné realizovat projekt najednou, proto musí být rozdělen do několika etap. Nyní se realizuje I.etapa projektu, o které informujeme samostatně. Na tuto etapu je již vydáno pravomocné stavební i územní rozhodnutí.

Územní řízení o umístění stavby

10. února 2009 proběhlo veřejné jednání v rámci územní řízení o umístění stavby REGENERACE ČÁSTI MĚSTSKÉHO CENTRA BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Jde tedy o územní řízení na zbytek území studie, mimo I.etapy, na které již uzemní rozhodnutí existuje.

Výňatek z protokolu:

Jedná se o regeneraci části středu města Bělá pod Bezdězem a zahrnuje centrální náměstí a velkou část přilehlých ulic. V projektu je řešena úprava komunikací, pokládky inženýrských sítí, zeleň a městský mobiliář.

Řešení respektuje stávající uliční síť i dopravní strukturu města. Hlavní náplní je postupná regenerace řešených ulic , jejich přilehlých prostor a Masarykova náměstí včetně parku. Účel užívání stavby zůstane po provedené rekonstrukci zachován. V rámci regenerace části městského centra v Bělé pod Bezdězem dojde k rekonstrukci městských obslužných komunikací, tedy ulic: Farská, Umlaufova, Kostelní, Masarykovo náměstí, Česká (s řešenou dosadbou zeleně), Hrnčířská, Albrechtova, Tutova, Tyršova, Postřihačská, Valdštýnská, Zámecký příkop, Krupská, Arnoštská, Bezdězská, Jenečská (kolmé parkování směrem ke kostelu) a Jateční. Rozsah úprav představuje obnovu komunikací a chodníků s doplňujícími plochami parkovišť. Navrhuje se zjednosměrnit ulice: Hrnčířská, Albrechtova a Tutova a to s vjezdem z ulice Tyršovy a s výjezdem do České ulice.
V Umlaufově ulici se navrhuje zrušit připojení na komunikaci v Zámecké ulici a ponechat ji slepou s vjezdem z Kostelní ulice. Dopravně technické parametry upravených komunikací zůstanou zachovány. Zpřesnění dopravního značení bude součástí dokumentace pro stavební povolení, a to podle etap výstavby tak, jak bude celá stavba členěna. Přechody pro chodce s minimální šířkou 4 m, budou mít bezbariérovou úpravu a budou osvětleny.

V zásadě jde o celkovou rekonstrukci povrchů komunikací, s tím spojené práce a překládku nadzemních vedení nízkého napětí a sdělovacích kabelů, celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení, nový kamerový systém, nový koncept místního rozhlasu a zřízení veřejného internetu.

Regenerace se dotkne i parku na Masarykově náměstí a konceptu zeleně v řešeném území. Tato část bude řešena samostatnou dokumentací s tím, že na park je v této části nahlíženo jako na arboretum.

Po ukončení řízení bude vydané rozhodnutí zveřejněno na úřední desce.

Projektová příprava II. etapy projektu

V současné chvíli již také běží přípravy II. etapy projektu. Ing. Arch. Diana Juračková připravuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která by měla být hotova v červnu letošního roku. Druhá etapa bude zahrnovat druhou část parku, která bude pojata jako arboretum, opravu chodníků a komunikací kolem náměstí a opravu cest spojujících náměstí se zámkem. S projektovou dokumentací a věcným záměrem projektu bude veřejnost seznámena.
Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r