Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy

Evropské finance jsou rozdělovány prostřednictvím tzv. operačních programů. V České republice funguje 24 těchto programů, které dohromady v plánovacím období 2007 - 2013 rozdělí přibližně 26,7 miliard eur. Některé jsou tematicky zaměřené, např. na dopravu nebo životní prostředí, tyto programy mají na starosti jednotlivá ministerstva. Dále existuje sedm tzv. Regionálních operačních programů, z nichž jeden určený pro Střední Čechy. Doposud jsme neměli příležitost obdržet z EU takové množství finančních prostředků a nepředpokládá se, že se tato možnost bude v budoucnu ještě opakovat.

Dotaci na realizaci projektu "Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem - I.etapa" město Bělá pod Bezdězem získalo prostředím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále ROP NUTS SČ).

ROP NUTS2 SČ je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a je konkrétně zaměřen na Střední Čechy, které jsou územně shodné se Středočeským krajem. Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech základních oblastech: v dopravě, cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území.

Finanční zdroje na ROP NUTS 2 SČ pocházejí ze strukturálních fondů, které jsou osvědčeným nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jejímž cílem je snížit rozdíly v ekonomické a sociální úrovni vyspělosti jednotlivých regionů členských států EU.

ROP NUTS 2 Střední Čechy představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. Program vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, jako jsou Program rozvoje Středočeského kraje a další sektorové či průřezové koncepční materiály.

Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

Orgány regionální rady

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je právnická osoba. Postavení a působnost Regionální rady a jejích orgánů upravuje zákon o podpoře regionálního rozvoje a další obecně závazné právní předpisy. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady.

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady. Úřad Regionální rady dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady a plní úkoly uložené mu Výborem regionální rady a předsedou a vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Výbor Regionální rady je orgánem Regionální rady na základě zákona č.248/2006 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. VRR má 15 členů, kteří jsou voleni z řad členů Zastupitelstva Středočeského kraje. V čele VRR stojí předseda.

Do kompetence VRR patří zejména schvalování :

  • realizační a řídící dokumentace Regionálního operačního programu,
  • opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu,
  • výběru projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
  • výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu,
  • rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady.


Zdroj: http://www.ropstrednicechy.cz/

Více informací o regionálním operačním programu zde.
Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r