Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Revitalizace stromořadí ke hřbitovu a Na Šancích v Bělé pod Bezdězem


Město Bělá pod Bezdězem je městem obklopené zelení. Jedná se nejen o solitérní dřeviny či městský park, ale především o velké množství alejí a stromořadí (zejména lipových).
Začátkem roku 2008 provedl Odbor rozvoje a majetku města, Oddělení životního prostředí, ve spolupráci s odborníkem revizi těchto stromořadí a alejí. Na základě této revize byla vyhodnocena celková situace alejí a stromořadí a byly vybrány ty, které potřebují úpravu jako první. Jedná se o stromořadí Na Šancích a alej ke hřbitovu. V obou případech se jedná o lípy srdčité a velkolisté. Jde celkem o 99 kusů stromů. Na tuto úpravu byl odbornou firmou zpracován projekt s názvem „Revitalizace stromořadí ke hřbitovu a Na Šancích v Bělé pod Bezdězem“.
Projekt obsahuje popis dotčeného území, také označení jednotlivých stromů čísly, jejich posouzení a návrhy nutných úprav. Jedná se hlavně o zdravotní řezy, fungicidní nátěry v některých případech redukce koruny a ve čtyřech případech o skácení původního jedince a nahrazení jedincem novým. Také jsou zde navrženy další nutné úpravy například redukce náletových dřevin apod.. Předpokládané celkové náklady na revitalizaci obou lokalit byly projektantem vyčísleny přibližně na 1.000.000,- Kč.
Město Bělá pod Bezdězem, jako investor těchto akcí, zažádalo o dotaci Operačního programu životního prostředí, který v letech 2007 – 2013 nabízí z evropských fondů finanční prostředky na ochranu zlepšování kvality životního prostředí . V listopadu 2008 byla žádost podána v rámci vypsané výzvy do prioritní osy 6 -Zlepšování stavu přírody a krajiny. Projekt prošel úspěšně celým procesem hodnocení, na kterém se podílela Agentura na ochranu přírody a krajiny a Státní fond životního prostředí. V březnu 2009 Řídící výbor OPŽP schválil projekty k poskytnutí podpory. Na realizaci revitalizace stromořadí byla přislíbena dotace ve výši 961.570,- Kč. Výše dotace bude upřesněna dle skutečných nákladů akce při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Ve výběrovém řízení byla pro realizaci projektu vybrána firma Be S renova spol. s r.o.. Práce byly zahájeny na podzim roku 2009.

Aktuální stav:
Projekt byl ukončen 18.května 2010. Nyní je nutné do roku 2020 udržet výstupy projektu dle smlouvy.
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r