Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Odbahnění vodní nádrže Březinka


V Bělé pod Bezdězem, místní části Březinka, se v zastavěné části obce nachází významný krajinný prvek „nebeský“ rybník o objemu 1988 m3. Tento rybník, ve vlastnictví města Bělá pod bezdězem, již léta zůstával ponechám přirozenému vývoji a docházelo zde k zanesení dna a poškození břehů. Z těchto důvodů vznikla potřeba dotčený rybník vyčistit, opravit dno a břehy rybníka a také zřídit nové výpustní zařízení.
Na celou akci byla vypracována projektová dokumentace s názvem „Odbahnění vodní nádrže v obci Bělá pod Bezdězem – Březinka“. V projektové dokumentaci jsou řešeny tyto konkrétní zásahy, které zde mají být provedeny: vypuštění rybníka, odtěžení nánosů ze dna rybníka, oprava poškozených břehů, vybudování nového vypouštěcího objektu (požerák) a oprava poničeného odvodňovacího příkopu, do kterého bude zaústěno potrubí z požeráku.
Předpokládané náklady na realizaci projektu byly vyčísleny cca na 1.800.000 Kč. Na realizaci projektu bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí, který v letech 2007 – 2013 nabízí z evropských fondů finanční prostředky na ochranu zlepšování kvality životního prostředí . V listopadu 2008 byla žádost v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny schválena a doporučena k financování. Na realizaci na odbahnění rybníka byla schválena podpora v maximální možné výši 1.017.043,- Kč. Z výběrového řízení vzešel dodavatel stavby - firma Milan Horáček.
V lednu 2010 byla, po aktualizaci nákladů akce, podepsána smlouva a akutalizována částka poskytnuté dotace.

Celkové náklady akce
: 1.320.944,- Kč
Poskytnutá podpora z OPŽP: 997.515,- Kč
Vlastní prostředky: 323.429,- Kč  - akce bude předfinancována z prostředků města, dotace bude proplacena zpětně po vyúčtování akce.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla v březnu 2010 ukončena.V souladu se smlouvou, je třeba do roku 2020 udržet charakter vodní nádrže, pro který byl vytvořen.
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r