Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Pořízení čistící komunální techniky


V rámci vyhlášené 24.výzvy OPŽP, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblast podpory 2.1- Zlepšení kvality ovzduší, podoblasti 2.1.3 - Snížení emisní zátěže omezením prašnosti  z plošných zdrojů,  byla v roce 2011 podána žádost o dotaci na pořízení komunální čistící techniky. Této žádosti bylo vyhověno a po 2leté administraci a výběru techniky, jsme obdrželi návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro realizaci akce „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky – město Bělá pod Bezdězem“ reg.č. IS SFZP 12109522 - CZ.1.02/2.1.00/11.13287.

Projekt řeší typický problém zvýšené úrovně znečištění ovzduší pevnými částicemi v obytné zóně, způsobený dopravou jak kolem města, tak i dopravou uvnitř intravilánu.Údržba dopravních a pěších komunikací bude spočívat především v následujících činnostech:
p1210995_1.jpg
  • Strojní a ruční čištění komunikací a chodníků v letním období. Během letního období jej provádět podle potřeby co nejintenzivněji, s čímž souvisí i požadavek na pořízení nové techniky na úklid veřejných prostranství.
  • Úklid posypového materiálu během a na konci posypové (zimní) sezóny. Úklid bude prováděn v nejkratším možném termínu po skončení zimní sezóny za použití zametacích kartáčů, kropicích zařízení a  učního dočištění. Čištění bude spočívat v zametení povrchu vozovky, vyčištění kanálových vpustí, čištění usazených nečistot tlakovou hadicí, kropení vozovky a odvedení jemných částic do kanalizace.
  • Skrápění povrchu vozovek – po delších obdobích sucha je vhodné provádět skrápění povrchu vozovek a splachování uličního prachu do kanalizační sítě.
  • Zametání komunikací a chodníku před zimním obdobím – odstranění napadaného listí.
  • Čištění komunikace v blízkosti stavenišť.

Smyslem projektu je snížit emise polétavého prachu a docílit takovou kvalitu ovzduší ve městě Bělá pod Bezdězem, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro zdraví lidí.  Podstatou je zabránit víření pevných částic a prachu deponovaného na povrchu vozovky a v jeho nejbližším okolí projíždějícími automobily. Tento jev se vyskytuje zejména v zimě a na jaře v období delšího sucha, kdy jsou silnice suché, ale s na povrchu přítomným posypovým materiálem či jiným zdrojem PM. Východiskem není pouze čištění silnic, ale také jejich zvlhčování tak, aby došlo k připoutání pevných částic k povrchu vozovky.

Vynaložené finance:
Žádost + administrace : 99 000,- bez DPH (118 800,- s 20 % DPH)
Studie proveditelnosti: 15 000,- bez DPH (18 000,- s 20 % DPH)
Zajištění výběrového řízení na nákup techniky: 30 250,-Kč vč. DPH
Komunální technika: 3 465 000,- Kč bez DPH (4 192 650,- s 21 % DPH)

Finacování projektu:
Dotace ze státní rozpočtu (Státního fondu ŽP): 196 447 ,-Kč
Dotace  z rozpočtu Evropské unie - Fondu soudržnosti: 3 339 599,-Kč.
Podíl města : 823 654,-Kč  ( 10% + neuznatelné náklady)OPZP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r